Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Prodávající
Jiří Musil
IČO: 13485032
DIČ: CZ510929076
E-mail : info@ottimivini.cz
Mobil: +420 602 185 189

www.ottimivini.cz


Kupující
Každá fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na základě její objednávky prostřednictvím elektronické pošty nebo mobilního telefonu.

Objednávání zboží

Minimální prodejní množství - prodejní jednotka je 1 karton ( 6 ks lahví ) od jednotlivého druhu vína.

Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího a znamená bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Pro urychlení zpracování objednávky je nutné při objednávce uvést tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího spolu s přesnou a úplnou dodací adresou a kontaktním telefonem, případně i e-mailem, číselný kód objednaného zboží a počet prodejních jednotek - kartonů.

Pokud jsou údaje příjemce objednávky odlišné od údajů kupujícího, je třeba toto na objednávce vyznačit. Není-li možné kupujícímu dodat objednané zboží, je o tomto neprodleně prodávajícím informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu dodávky nebo objednávku zrušit.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení úplné kupní ceny.

 

Cena zboží, platnost cen

Cena zboží je uvedena včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu ceny nebo objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

 

Ročníky vín

Kvalitní víno jako přírodní produkt zpravidla každým rokem změní ročník. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku, musí toto výrazně označit v objednávce.


Dodací podmínky a způsob doručení

Zboží je kupujícímu dodáno těmito volitelnými způsoby:

 

  1. Osobní odběr: pouze po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím je možno objednané zboží osobně vyzvednout ve skladu v Liberci

  2. Doprava zboží v  Libereckém kraji  je zdarma  -  součást  služby. 

  3. Doprava v rámci ČR:   Při hodnotě objednávky do 8 000,- Kč (bez DPH) je jednotná cena dopravy 300 Kč/karton (včetně DPH) a zpravidla jde o zaslání na dobírku.

Při hodnotě celkové objednávky nad 8 000,- Kč  (bez DPH) bude cena dopravy zdarma. Zboží je rozváženo prostřednictvím zásilkových společností nebo smluvními  přepravci.

 

Platební podmínky

 

  1. V hotovosti při osobním odběru zboží při předání zboží nebo osobním odběru ve skladu.

  2. Dobírkou - při převzetí zboží od dopravce.

  3. Převodem na účet prodávajícího: platbu je možno provést převodem na účet Fio banka a.s. číslo účtu  2300953574/2010.  Po připsání částky na uvedený účet Vám bude zboží doručeno do 3 pracovních dnů. Daňový doklad - Dodací list respektive Faktura bude dodán současně se zásilkou.

 

Záruka

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to e-mailem, nebo písemnou formou na adresu prodávajícího.

Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím ze strany kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád

Reklamace řeší přímo prodávající - Jiří Musil .  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě vrácení zboží v původní lahvi. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, které kupující se zbožím obdržel.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení láhve plné nejméně do 2/3 a opatřené původní zátkou.

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud zboží není připraveno k dodání nejpozději do 30 dní od objednání. Tato žádost musí mít písemnou formu a být zaslána elektronickou formou na adresu info@ottimivini.cz.

Toto ustanovení o zrušení objednávky se nevztahuje se na případy, kdy bylo zboží kvůli kupujícímu speciálně objednáváno s tím, že kupující byl na tuto skutečnost předem upozorněn a souhlasil s případným pozdějším dodáním. V případě platby předem je kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti vrácena částka za nedodané zboží na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena, nebo na jiný účet, který si kupující zvolí.

Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodů náhlé změny nákupních cen, z technických důvodů nebo jiných nepředvídatelných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude kupující neprodleně vyrozuměn formou e-mailu nebo telefonicky.

 

Kontaktní informace : 

Jiří Musil, Gagarinova 761, 460 07 Liberec

IČ : 13485032    DIČ : 510929076      Bankovní spojení : Fio banka a.s. , č.ú. 2300953574/2010

 

 

OTTIMI VINI - adresa: Gagarinova 761, Liberec 460 07, tel: +420 602 185 189, e-mail: info@ottimivini.cz